Rekord

...rozwiązania informatyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Dane z GUS

W programie Rekord.Sql została zaimplementowana możliwość odczytywania danych o kontrahentach z Bazy Internetowej Regon (BIR), która jest częścią zmodernizowanego systemu rejestru REGON. Możliwość wyświetlania i importu danych z systemu REGON została dodana między innymi na formatce z kontrahentami (polecenie „Czytaj z GUS”) oraz na formatce z zamówieniami od odbiorców (przycisk „Czytaj z GUS”). Wyszukiwanie możliwe jest wg numerów NIP lub Regon. Z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON odczytywane są dane takie jak:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych dodatkowo nazwisko i imiona,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • forma prawna i forma własności,
 • daty: powstania, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 • numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda do rejestru podmiotów

 

 

Zmieniony: niedziela, 09 października 2016 17:37
 

Kursy walut NBP

Moduł Kursy walut NBP umożliwia codzienną, automatyczną aktualizację kursów średnich walut publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Po instalacji modułu i zaznaczeniu przy wybranych walutach parametru „Aktualizować kurs” program będzie o określonych godzinach sprawdzał na stronie NBP czy pojawiły się nowe tabele z kursami walut i dopisywał aktualne pozycje. Przy wypełnionych tabelach z kursami walut, przy dopisywaniu różnych dokumentów walutowych takich jak polecenia księgowania, dokumenty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty sprzedaży, dokumenty zakupu program Rekord.Sql będzie podpowiadał kursy walut – najczęściej z dnia poprzedzającego datę zdarzenia.  

Zmieniony: środa, 12 października 2016 21:25
 

Moduł Email

W marcu 2016 w programie Rekord.Sql przybył nowy moduł, dzięki któremu o wyznaczonych godzinach można wysyłać automatyczne wiadomości e-mail. Przy ustawianiu należy zdefiniować jakie zdarzenia, dotyczące jakich dokumentów będą miały skutek w postaci wysłania e-mail. Najczęściej będą to zmiany faz zamówień od odbiorców lub wystawienie nowych dokumentów WZ lub faktur sprzedaży. Wiadomości tworzone są w oparciu o szablony, dzięki którym wszystkie e-maile mogą mieć indywidualny wygląd w danej firmie.

Zmieniony: niedziela, 09 października 2016 16:40
 

Rejestracja czasu pracy na zlecenia

W marcu 2015 uruchomionych zostało kilkanaście pierwszych stanowisk do rejestracji roboczogodzin pracowników na zlecenia produkcyjne. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o urządzenia z czytnikami kodów kreskowych (kioski Symbol MK500) zainstalowane w gniazdach produkcyjnych. Urządzenia łączą się z bazą danych programu Rekord.Sql bezprzewodowo, on-line.

kiosk

Na urządzeniu skanowany jest kod pracownika i kod rozpoczynanego zlecenia produkcyjnego.
Chronologiczne zapisy o rozpoczynanych i kończonych robotach pracownika na zlecenia produkcyjne pozwalają automatycznie dopisywać roboczogodziny do zleceń w różnych kategoriach.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło na :

 • zrezygnowanie z czynności związanych z ręczną ewidencją roboczogodzin na zlecenia
 • wyeliminowanie błędów powstających przy ręcznym spisywaniu godzin
 • śledzenie kosztów robocizny na bieżąco

 

Dane programu Rekord.Sql zostały dodatkowo zsynchronizowane z systemem RCP (Rejestracji Czasu Pracy) zakładu, co pozwoliło  dodatkowo na:

 • kontrolę danych, czy pracownik jest w zakładzie pracy gdy rejestruje pracę na zlecenia
 • automatyczne kończenie rozpoczętych zadań, gdy pracownik opuszcza zakład

 

 

Komunikaty przy rejestracji dokumentów

W programie Rekord.Sql można zdefiniować indywidualnie dla użytkowników procedury, które będą sprawdzać dowolne dane z programu i wyświetlać stosowne komunikaty w trakcie rejestracji dokumentów. Mogą zostać uruchamiane przy dopisaniu, poprawieniu, skreśleniu nagłówka dokumentu lub dowolnej pozycji dokumentu z modułu Zakup, Sprzedaż lub Magazyn. Można w ten sposób wyświetlić np.: ostrzeżenia o przekroczonych wartościach (parametrach) zamówień, o zbliżającym się limicie obrotów gotówkowych, o konieczności uzupełnienia danych, o nietypowych danych na dokumencie itp. Takie komunikaty nie blokują rejestracji danych, pełnią funkcje przypominania. Wymuszanie wprowadzania określonych danych i sprawdzanie ich poprawności w momencie rejestracji odbywa się w systemie w inny sposób.

 


Strona 1 z 5

?>